Warta

Warta jest najdłuższą rzeką Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Jest trzecią co do długości rzeką w Polsce. Początkiem rzeki Warty jest źródło wypływające w Zawierciu. W Gminie Poraj, Warta zasila swoimi wodami zbiornik retencyjny. Zbiornik ten, wykorzystywany jest także w celach rekreacyjnych: żeglarstwo, windsurfing, wędkarstwo. Wypływająca z Poraja Warta, uważana jest za rzekę spławną dla kajakarstwa. Od tego miejsca rozpoczynamy proponowane przez nas spływy kajakowe. Urokliwie wijąc się wzdłuż swoich brzegów Warta przepływa rzez Osiny, Kolonię Poczasna, Korwinów zmierza w kierunku Częstochowy. Rzeka przepływają przez Częstochowę zmienia kierunek na wschód i przełamuje się przez dolinę Mirowski Przełom Warty. Na tym odcinku rzeka zaczyna malowniczo meandrować pośród pagórkowatego terenu, zmierzając na północ przepływając przez Mstów, Kłobukowice, Skrzydlów, Rzeki Małe, Rudę, Cerkiewiznę, Kijów, Młyn Zakrzewski i Ważne Młyny. Po drodze łącząc się z pomniejszymi dopływami. W miejscowości Kule do Warty wpływa Liswarta; jej jeden z większychdopływów na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.

Wody dwóch rzek łączą tutaj ze sobą dwa nury: ciepły Warty i zimny Liswarty. Warta zasilona wodami Liswarty tworzy od tego miejsca szersze koryto, urokliwie wijąc się wśród lasów i pól zmierz poprzez Wąsosz, Kamionkę w Kierunku Działoszyna.

warta

Częstochowa – Kłobukowice (długość 20 km)

Proponowaną przez nas trasę spływu rozpoczynamy w Częstochowie przy ul. Nad Wartą tuż za mostem, gdzie mieści się przybrzeżny bulwar. Na wysokości SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego znajdującego się w dzielnicy Zawodzie. Po udzieleniu instruktarzu dotyczącego techniki pływania kajakiem i rozgrzewce, wodujemy kajaki i rozpoczynamy spływ.

Pierwszy etap trasy spływu kajakowego Częstochowa – Kłobukowice rozpoczyna się uregulowanym, bardzo łatwym pod względem technicznym odcinkiem. Wówczas początkujący miłośnicy kajakarstwa oraz mniej zaawansowani wioślarze mają możliwość nauki i doskonalenia techniki wiosłowania oraz sterowania kajakiem pod okiem ratownika WOPR lub doświadczonego instruktora kajakarstwa. Po przepłynięciu Wartą około 5.3 km napotykamy pierwszą, najbardziej niebezpieczną przeszkodę wodną na całej trasie spływu z Częstochowy do Kłobukowic jest to wysoki, betonowy próg wodny. Przeszkodę tą omijamy przybijając do lewego brzegu rzeki i przenosząc kajaki wzdłuż brzegu.

Po ponownym zwodowaniu kajaków płyniemy spokojnym korytem Warty o szerokości około 10 m, mijając po drodze urokliwy krajobraz Skałek Mirowskich, zwanych również Bramą Mirowską oraz Las Jaskrowski kryjący mogiły ludności rozstrzelanej podczas II Wojny Światowej.

Skałki Mirowskie utworzone zostały z charakterystycznej dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej białej skały wapiennej, pokrytej licznymi pęknięciami i otworami, powstałymi wskutek erozji będącej następstwem działania na skałę wody, wiatru i mrozu. Ze względu na swój charakter wznoszących się samotnie, oddalonych od siebie skał, formacje wapienne Jury Krakowsko-Częstochowskiej zwane są Ostańcami.

Kontynuując spływ Wartą z Częstochowy po około 8 km spływu, na prawym brzegu rzeki przed stadniną koni TKKF „Pegaz” możemy się zatrzymać i zrobić przerwę. W miejscu tym znajduje się pomost i polana, na której możemy spożyć posiłek i odpocząć.

Wyruszając w dalszą trasę spływu czaka nas zmiana charakteru rzeki. Warta ze spokojnej uregulowanej, zmienia się w meandrującą, wartko płynącą rzekę. Mijając padoki stadniny „PEGAZ” przepływamy wzdłuż prawobrzeżnego starorzecza Warty. Starorzecza tworzą stojące, płytkie wody odciętego, „zgubionego” bardziej zakrzywionego, dawnego koryta rzeki. Porastają je szuwary, trzciny, podmokłe łąki oraz krzewy.  Starorzecze Warty jest siedliskiem bobrów oraz miejscem lęgowym ptaków. Tuż za starorzeczem przy prawym brzegu Warty roztacza się widok na planowany Rezerwat Wzgórze Gąszczyk. Wzgórzem Gąszczyk porasta las liściasty z przewagą Grabów. Kryjąc białe wapienne Ostańce oraz usytuowane na szczycie wzniesienia pozostałości dawnego wału grodziska z czasów Kultury Łużyckiej.

Przepływając meandry Warty docieramy na około 16 km do spławnego progu kamiennego (przy niskim stanie wód rzeki, mogą wystąpić tutaj utrudnienia). Po pokonaniu kamiennego progu dopływamy do miejscowości Mstów.

O Mstowie pisał w swoich zapiskach już w X wieku Jan Długosz. Można tu zobaczyć wiele ciekawych miejsc: chociażby klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie, zabytkowy układ architektoniczny starego miasteczka oraz rynku a także ruiny stodół z początku XX wieku usytuowane na górującym nad miasteczkiem wzgórzu. Przepływając Wartą przez Mstów na lewym brzegu rzeki podziwiać można, urokliwy ostaniec zwany Skałką Miłości. Około 100 m od skałki, występują utrudnienia w przepłynięciu odcinka rzeki w postaci płytkiego kamienistego dna. Zaleca się płynięcie lewą stroną rzeki. Dalej na zakolu Warty możemy dopłynąć do prawego brzegu. W tym miejscu znajduje się rozległa polana z miejscem biwakowym. Niedaleko boiska z podnóża Góry Wał wypływa z wywierzyska obfite źródło krasowe, zwane Źródłem Stoki. Po przepłynięciu około 30 m, źródło łączy się z rzeką Wartą.

Na tym odcinku rzeka Warta posiada naturalny charakter z brzegami porośniętymi krzaczastymi zaroślami wierzb, oddzielającymi brzegi Warty od pobliskich łąk, stanowiących jej naturalne rozlewiska. Po odpoczynku na brzegu w okolicach Mstowa kontynuujemy spływ w kierunku Kłobukowic. Mijamy po drodze ruiny starego młyna, zmierzając meandrami Warty docieramy do miejscowości Kłobukowice.

Przepływając pod niskim mostem na prawym brzegu rzeki kończymy spływ.

Poraj – Korwinów (długość 15 km)

Proponowana przez nas trasa spływu kajakowego rozpoczyna się w Poraju, około 500 m od tamy zbiornika retencyjnego Poraj, przy moście około 500 m od tamy zbiornika retencyjnego Poraj.

Jest to trasa trudna pod względem technicznym z wieloma przeszkodami wodnymi pod postacią przewróconych pni drzew, progów wodnych oraz bystrzy z kamienistym dnem. Jednak na miłośników kajakarstwa czeka tu ciekawy pod względem przyrodniczym nieuregulowany odcinek rzeki Warty; z licznymi rzecznymi zakolami (meandrami), brzegami porośniętymi krzaczastymi wierzbami, starorzeczami oraz otaczającymi brzegi Warty podmokłymi łąkami stanowiącymi naturalne rozlewiska rzeki.

Wypływając z Poraja Warta kierujemy się w kierunku północno-wschodnim w stronę wsi Osiny. W Osinach za mostem na wysokości starej papierni znajduje się niebezpieczny próg wodny. Przybijamy do prawego wysokiego brzegu rzeki i transportujemy kajaki wzdłuż wału. Podczas przenoszenia kajaków, przemieszczamy się po rumowisku, a następnie wodujemy kajaki z wysokiego brzegu za progiem wodnym. Po ponownym zwodowaniu kajaków kontynuujemy spływ, przepływając wijącą się wstęgą Warty pod licznymi mostami i kładkami. Płynąc przez Kolonię Poczesna przepływamy pod mostem na drodze Kolonia Borek-Kolonia Poczesna.

Pomiędzy wsiami Poczesna i Zawodzie w miejscu starego młyna, omijamy pozostałości jazu. Czeka nas tu przenoszenie kajaków, wzdłuż lewego brzegu wyspy. Wodujemy kajaki i kontynuujemy spływ. Przepływamy przez Nową Wieś. W Osadzie Młyńskie Wały płyniemy pod mostem kolejowym, za którym napotykamy utrudnienie, pod postacią kamienistego progu i dna oraz wartkiego nurtu rzeki. Zmierzając do Korwinowa pokonujemy odcinek rzeki ok. 1,4 km gdzie kończymy spływ na zaprzyjaźnionym polu biwakowym.

Liswarta

Liswarta jest jednym z najbardziej znaczących dopływów Warty na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Swoje źródła Liswarta zapoczątkowuje we wsi Mzyki w powiecie Lublinieckim. Zasilana wodami swoich dopływów Liswarta poszerza swoje koryto. Przyjmuje się, że od miejscowości Starokrzepice jest rzeką spławną i właśnie tutaj rozpoczynamy proponowane przez nas spływy kajakowe. Jej górski charakter zachęca do uprawiania kajakarstwa z nutką emocji. Po drodze Liswarta przepływa przez liczne bystrza i ciekawe pod względem przyrodniczym i historycznym tereny. Niosąc swe wody Liswarta płynie przez: Danków, Zawady, Popów. We wsi Kule, Liswarta wpływa do Warty zasilając ją swoimi wodami.

liswarta

Spływ kajakowy: Danków – Zawady (długość 11 km)

Proponowaną przez nas trasę spływu kajakowego rozpoczynamy w Dankowie.

Warto zatrzymać się w Dankowie na dłużej. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą już z XIII wieku. W XIV w. Przechodziła tędy droga z Sieradza do Krakowa. Na wzgórzu wznoszącym się nad lewym brzegiem Liswarty stał zamek, który rozbudowano i ufortyfikowano w XVII wieku. W czasie najazdu szwedzkiego twierdza w Dankowie zasilała swoimi armatami uzbrojenie Jasnej Góry. Danków nie dostał się w szwedzkie ręce, natomiast zamek w pobliskich Krzepicach i miasto tak. W XVIII wieku zamek częściowo spłonął wraz z wierzą kościoła i pobliskimi zabudowaniami. Dziś po dawnym zamku pozostały jedynie częściowo zakonserwowane mury. Obecnie jest to obiekt zabytkowy.

Na terenie dawnej twierdzy wznosi się zabytkowy XVII murowany kościół, kryjący w swoich podziemiach krypty, które w XIX wieku zostały zasypane piaskiem.

Wodowanie kajaków odbywa się przy moście przy wysokim stanie wody w rzece lub za mostem przy niższym stanie wody. Przepływamy przez pozostałości jazu należącego do nieczynnego młyna. Po przepłynięciu odcinka ok. 100 m zaczyna się nasza prawdziwa przygoda z malowniczą Liswartą.

Nie jest to rzeka dla początkujących miłośników kajakarstwa. Liswartę polecamy kajakarzom posiadającym już wprawę w wiosłowaniu i manewrowaniu kajakiem. Umiejętności te przydadzą się podczas pokonywania rzeki wraz z jej wartkim nurtem i licznymi zakolami.

Zawady – Kule (13 km), Zawady – Wąsosz Górny (długość 19 km)

Spływ kajakowy na tym odcinku Liswarty rozpoczynamy w Zawadach pod mostem drogowym na trasie nr 491 Częstochowa-Działoszyn. Początkowo Liswarta spokojnie meandruje zakolami wśród przybrzeżnych leśnych terenów, gdzie na prawym brzegu rzeki zlokalizowane są ośrodki wczasowe z domkami letniskowymi. Tuż przed ceglanym mostem kolejowym, znajduje się spławna przeszkoda wodną pod postacią progu wodnego (pozostałość po starym młynie). Spływ kontynuujemy w kierunku wsi Władysławów. W tym miejscu rzeka rozwidla się na dwie części. Obie z bystrym nurtem. Wpływamy w prawą odnogę, po prawej stronie, która później łączy się w jedno koryto. Napotykamy tu kolejny próg wodny oraz bezpośrednio za nim rwące bystrze. Lewa odnoga jest wąska, kręta i rwąca. Płynąc dalej przepływamy pod dwoma drewnianymi mostkami. Przy wysokim stanie rzeki, należy zwrócić szczególną uwagę na gwoździe wystające od dołu.

Na Liswarcie napotykamy, także naturalne przeszkód wodne pod postacią powalonych drzew w nurcie, wysp, mielizn. Kontynuując spływ meandrującą Liswartą w kierunku Kul zauważyć można, że rzeka staje się szersza a nurt słabnie. Powodem tego jest to, iż na wysokości Nowej Wsi wpływa jej prawobrzeżny dopływ Biała Oksza oraz tuż przed Kulami Kocina. W Kulach Liswarta zaila swoimi wodami Warte. Przepływając przez Kule na lewym brzegu mijamy ośrodki wczasowe i niepostrzeżenie dopływamy do Wasosza Górnego. Gdzie kończymy spływ na lewym brzegu rzeki, przy pomoście w sąsiedztwie piaszczystej plaży.

Zaletą Liswarty jest jej urokliwy krajobraz, nieuregulowane koryto, słabo zasiedlone tereny w okolicy rzeki oraz otaczający brzegi wysoki las.